Synthesis and characterization of a dinuclear (Hedta)Ru(III) complex

Jiang-Yun Wang, Wen Gu, Wen-Zhen Wang, Xin Liu, Dai-Zheng Liao
  • Journal of Coordination Chemistry, July 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2011.596202

In partnership with: