Synthesis, characterization, and biological activity of some lanthanide ternary complexes

Zhihui Shen, Dongfang Xu, Ningning Cheng, Xianan Zhou, Xiaoke Chen, Yinghao Xu, Qizhuang He
  • Journal of Coordination Chemistry, July 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2011.595482

In partnership with: