Synthesis and physico-chemical study of complexation of glyoxylic acid aroylhydrazones with Cu(II) in solution and solid phase

A.V. Mishchenko, V.V. Lukov, L.D. Popov, YU.P. Tupolova, I.N. Shcherbakov, S.I. Levchenkov, V.A. Kogan, V.G. Vlasenko, O.I. Askalepova
  • Journal of Coordination Chemistry, June 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2011.585640

In partnership with: