Supramolecular architecture built of Co(II) and a tripodal ligand containing 1-D water tapes with (H2O)16cluster units

Zhenpeng Li, Liang Huang, Pinxian Xi, Hongyan Liu, Yanjun Shi, Guoqiang Xie, Min Xu, Fengjuan Chen, Zhengzhi Zeng
  • Journal of Coordination Chemistry, June 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2011.584342

In partnership with: