A new luminescent 3-D metal-organic framework of diamond-like network possessing 8-fold interpenetration

  • Lian-Jie Li, Gang Yuan, Lei Chen, Dong-Ying Du, Xin-Long Wang, Guang-Juan Xu, Hai-Ning Wang, Kui-Zhan Shao, Zhong-Min Su
  • Journal of Coordination Chemistry, April 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2011.575936

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/00958972.2011.575936