Fine tuning of the Cd(II)–bis(benzimidazole) networks by changing carboxylate anions

Xiu-Li Wang, Jin-Xia Zhang, Li-Li Hou, Guo-Cheng Liu, Hong-Yan Lin, Ai-Xiang Tian
  • Journal of Coordination Chemistry, April 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2011.564616
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: