Two cobalt(II) complexes based on 2-propyl-4,5-imidazoledicarboxylic acid: syntheses, crystal structures, and properties

Zhi-Rong Luo, Ji-Chang Zhuang, Qiao-Lan Wu, Xianhong Yin, Sheng-Wei Tan, Ji-Zhong Liu
  • Journal of Coordination Chemistry, March 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2011.556722

In partnership with: