Two 3d–4f heterometallic monovacant Keggin phosphotungstate derivatives

Lijuan Chen, Dongying Shi, Yu Wang, Hongli Cheng, Zhida Geng, Junwei Zhao, Pengtao Ma, Jingyang Niu
  • Journal of Coordination Chemistry, February 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2010.549228

In partnership with: