Novel Biodegradable pH/Thermosensitive Hydrogels: Part 1. Preparation and Characterization

Kai Dong, Wei Xu, Cui Yu You, Jian Feng Xing, Ye Ji Zhang, Yang Gao, Ke Wang
  • International Journal of Polymeric Materials, June 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00914037.2013.769233

In partnership with: