The potent mechanism-based inactivation of CYP2D6 and CYP3A4 with fusidic acid in in vivo bioaccumulation

  • Xiu-Xian Lin, Guang-Hui Lian, Ying Xu, Qing Zhao, Jian Xiao, Shi-Fang Peng, Mei-Fang Xiao, Dong-Sheng Ouyang, Zhi-Rong Tan, Yi-Cheng Wang, Jing-Bo Peng, Wei Zhang, Yao Chen
  • Xenobiotica, November 2017, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00498254.2017.1390628

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/00498254.2017.1390628