Diversity-oriented regioselective domino Michael/Aldol reaction of 3-ylideneoxindoles: A direct access to indanol-fused 3-oxindoles

  • Dan-Dan Wang, Qi-Di Wei, Guan-Lian Wang, Yi Gong, Xiong-Li Liu, Gen Zhou, Ying Zhou, Jian-Fei Zhang
  • Synthetic Communications, April 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00397911.2018.1447672

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/00397911.2018.1447672