Polymer-Supported Vinyl Sulfone as an Efficient Reagent for the Synthesis of 3-Monosubstituted Isoxazoles

Guo-Jian Wu, Shou-Ri Sheng, Dan Li, Li-Fan Xu, Zhen-Zhong Huang
  • Synthetic Communications, November 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00397911.2012.762718

In partnership with: