Age and nature of the Jurassic–Early Cretaceous mafic and ultramafic rocks from the Yilashan area, Bangong–Nujiang suture zone, central Tibet: implications for petrogenesis and tectonic Evolution

  • Yun Zhong, Xi-Chong Hu, Wei-Liang Liu, Bin Xia, Xiao Zhang, Wei Huang, Yuan-Bin Fu, Yu-Guang Wang
  • International Geology Review, October 2017, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00206814.2017.1385033

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2017.1385033