Typology of title transformations in self-translations of Vladimir Nabokov’s short stories

Olga Egorova, Anna Borovskaya, Olga Romanovskaya, Dmitriy Bychkov, Lyubov Spesivtseva
  • Babel Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation, December 2017, John Benjamins
  • DOI: 10.1075/babel.00014.ego

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1075/babel.00014.ego

In partnership with: