Dynamic self-assembly of particles in an expanding channel flow

Dongke Sun, Yong Wang, Di Jiang, Nan Xiang, Ke Chen, Zhonghua Ni
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4818722