Anisotropy of radiation emitted from planar wire arrays

V. L. Kantsyrev, A. S. Chuvatin, A. A. Esaulov, A. S. Safronova, L. I. Rudakov, A. Velikovich, K. M. Williamson, G. C. Osborne, I. K. Shrestha, M. E. Weller, V. V. Shlyaptseva
  • Physics of Plasmas, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4817023