Optical and magnetic properties of PAA[commercial at]Fe nanocomposite films

Jing-jing Zhang, Xue Hou, Li-hu Liu, Hui-yuan Sun
  • AIP Advances, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4816422