Oxygen-induced bi-modal failure phenomenon in SiOx-based resistive switching memory

  • Yao-Feng Chang, Li Ji, Zhuo-Jie Wu, Fei Zhou, Yanzhen Wang, Fei Xue, Burt Fowler, Edward T. Yu, Paul S. Ho, Jack C. Lee
  • Applied Physics Letters, July 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4816162

Bi-modal failure phenomenon in resistive switching memory

What is it about?

Bi-model of failure phenomenon in

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1063/1.4816162

The following have contributed to this page: Yao-Feng Chang

In partnership with: