AlN-based piezoelectric micromachined ultrasonic transducer for photoacoustic imaging

Bingzhang Chen, Futong Chu, Xingzhao Liu, Yanrong Li, Jian Rong, Huabei Jiang
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4816085