A dielectric-barrier discharge enhanced plasma brush array at atmospheric pressure

Xuemei Li, Jie Tang, Xuefang Zhan, Xin Yuan, Zhongjun Zhao, Yanyue Yan, Yixiang Duan
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4816061