The existence of electron-acoustic shock waves and their interactions in a non-Maxwellian plasma with q-nonextensive distributed electrons

Jiu-Ning Han, Jun-Xiu Li, Yong-Lin He, Zhen-Hai Han, Guang-Xing Dong, Ya-Gong Nan
  • Physics of Plasmas, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4816027