Numerical study on a 0.4 THz second harmonic gyrotron with high power

Lei Chaojun, Yu Sheng, Li Hongfu, Liu Yinghui, Niu Xinjian, Zhao Qixiang
  • Physics of Plasmas, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4816023