High speed DNA denaturation using microheating devices

Masayuki Furuhashi, Yukihiro Okamoto, Daisuke Onoshima, Takahito Ohshiro, Sou Ryuzaki, Kazumichi Yokota, Makusu Tsutsui, Masateru Taniguchi, Kazuhiko Nakatani, Yoshinobu Baba, Tomoji Kawai
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4813552