Plasmonic Roche lobe in metal-dielectric-metal structure

Ruei-Cheng Shiu, Yung-Chiang Lan
  • Physics of Plasmas, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4813246