Tuning the optical bandgap of TiO2-TiN composite films as photocatalyst in the visible light

Zheng Xie, Xiangxuan Liu, Peng Zhan, Weipeng Wang, Zhengjun Zhang
  • AIP Advances, June 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4812702
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: zhengjun zhang