Effect of two-temperature electrons distribution on an electrostatic plasma sheath

Jing Ou, Nong Xiang, Chunyun Gan, Jinhong Yang
  • Physics of Plasmas, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4811474