Effect of the thickness of BiFeO3 layers on the magnetic and electric properties of BiFeO3/La0.7Sr0.3MnO3 heterostructures

  • Le Wang, Zhen Wang, Kui-juan Jin, Jian-qi Li, Huai-xin Yang, Can Wang, Rui-qiang Zhao, Hui-bin Lu, Hai-zhong Guo, Guo-zhen Yang
  • Applied Physics Letters, June 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4811439

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1063/1.4811439

In partnership with: