Enhancement of bias and illumination stability in thin-film transistors by doping InZnO with wide-band-gap Ta2O5

Linfeng Lan, Peng Xiao, Min Li, Hua Xu, Rihui Yao, Shangsheng Wen, Junbiao Peng
  • Applied Physics Letters, June 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4811416