Aging effect evolution during ferroelectric-ferroelectric phase transition: A mechanism study

Zuyong Feng, Zhenxiang Cheng, Dongqi Shi, Shixue Dou
  • AIP Advances, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4811168