Upconversion properties and dynamics study in Tm3+ and Yb3+ codoped CaSc2O4 oxide material

Jing Li, Jiahua Zhang, Zhendong Hao, Xia Zhang, Jihong Zhao, Yongshi Luo
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4810898