Triple-band polarization-insensitive wide-angle ultra-thin planar spiral metamaterial absorber

Xiaojun Huang, Helin Yang, Shengqing Yu, Jixin Wang, Minhua Li, Qiwei Ye
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4809655