Saturated blue-violet electroluminescence from single ZnO micro/nanowire and p-GaN film hybrid light-emitting diodes

Xin Li, Junjie Qi, Qi Zhang, Qi Wang, Fang Yi, Zengze Wang, Yue Zhang
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4809582