First principles study of polarization-strain coupling in SrBi2Ta2O9

Qiong Yang, Jue Xian Cao, Ying Ma, Yi Chun Zhou
  • AIP Advances, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4808215