Study of domain structure of poled (K,Na)NbO3 ceramics

Yalin Qin, Jialiang Zhang, Yong Gao, Yongqiang Tan, Chunlei Wang
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4807919