Low-power and ultrafast all-optical tunable plasmon-induced transparency in plasmonic nanostructures

Zhen Chai, Xiaoyong Hu, Yu Zhu, Fan Zhang, Hong Yang, Qihuang Gong
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4807765