High-visibility ghost imaging from artificially generated non-Gaussian intensity fluctuations

Xue-Feng Liu, Ming-Fei Li, Xu-Ri Yao, Wen-Kai Yu, Guang-Jie Zhai, Ling-An Wu
  • AIP Advances, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4807655