Catalyst size dependent growth of Pd-catalyzed one-dimensional InAs nanostructures

Hong-Yi Xu, Ya-Nan Guo, Zhi-Ming Liao, Wen Sun, Qiang Gao, Hark Hoe Tan, Chennupati Jagadish, Jin Zou
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4807597