Effect of nanoparticle polarization on relative permittivity of transformer oil-based nanofluids

Jin Miao, Ming Dong, Ming Ren, Xuezhou Wu, Liangping Shen, Hao Wang
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4807297