Enhanced magnetoresistance in graphene nanostructure modulated by effective exchange field and Fermi velocity

Zheng-Fang Liu, Qing-Ping Wu, Xian-Bo Xiao, Nian-Hua Liu
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4804248