Reconfigurable resistive switching devices based on individual tungsten trioxide nanowires

Jie Guo, Yong Zhou, Huajun Yuan, Ding Zhao, Yanling Yin, Kuo Hai, Yuehua Peng, Weichang Zhou, Dongsheng Tang
  • AIP Advances, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4804067