Comparative studies on the inorganic and organic p-type dopants in organic light-emitting diodes with enhanced hole injection

Chun-Hong Gao, Xiao-Zhao Zhu, Lei Zhang, Dong-Ying Zhou, Zhao-Kui Wang, Liang-Sheng Liao
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4802081