Glass-forming ability of Al-Co alloy under rapid annealing

Chengyan Liu, Fei Wang, Fengfei Rao, Yasen Hou, Songyou Wang, Qiang Sun, Yu Jia
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4801878