The local structure, magnetic, and transport properties of Cr-doped In2O3 films

Shiqi Wang, Yukai An, Deqiang Feng, Zhonghua Wu, Jiwen Liu
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4800828