The soft magnetic properties of ring-shaped (Co0.6Fe0.3Ni0.1)68(B0.811Si0.189)27Nb5 bulk metallic glasses

Yaqiang Dong, Qikui Man, Zhidong Zhang, Baolong Shen
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4800737