Engineering spin-wave channels in submicrometer magnonic waveguides

XiangJun Xing, ShuWei Li, XiaoHong Huang, ZhenGuo Wang
  • AIP Advances, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4799738