Enhanced piezoelectric performance of (0.98-x)Bi(Sc3/4In1/4)O3-xPbTiO3-0.02Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 ternary high temperature piezoelectric ceramics

Jianguo Chen, Tianlong Zhao, Jinrong Cheng, Shuxiang Dong
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4799735