A W-band sixth-harmonic magnetron-type slotted peniotron

Biao Hu, Jiayin Li, Xinhui Wu, Tianming Li, Hao Li, Haiyang Wang, Xiaoyun Zhao
  • Physics of Plasmas, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4799553