Spin rectification enabled by anomalous Hall effect

C.-M. Hu, Desheng Xue, Hang Chen, Xiaolong Fan, Hengan Zhou, Wenxi Wang, Y. S. Gui
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4799248