Thermal equation of state to 33.5 GPa and 1673 K and thermodynamic properties of tungsten

Konstantin D. Litasov, Pavel N. Gavryushkin, Peter I. Dorogokupets, Igor S. Sharygin, Anton Shatskiy, Yingwei Fei, Sergey V. Rashchenko, Yury V. Seryotkin, Yiji Higo, Kenichi Funakoshi, Eiji Ohtani
  • Journal of Applied Physics, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4799018