A controllable collapsed/circular nanoactuator based on carbon nanotube

Jianlong Kou, Xiaoyan Zhou, Yunzhang Fang, Yanyan Chen, Hangjun Lu, Huiqun Ye, Fengmin Wu, Jintu Fan
  • Applied Physics Letters, January 2013, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4798588